קבלת היתרי בנייה

נדל"ן תורג'מן היתרי בנייה ובניית מרפסות שמש > קבלת היתרי בנייה

תכנית מדידה
מדידה טופוגרפית ושרטוט מפה בהתאם
לתקנות המדידה החדשות ובכפוף לדרישות
העירייה ותקנות הבניה.
תכנון מקדים
גיבוש פרוגראמה.
ריכוז נתונים לגבי זכויות בניה.
בירורים ברשויות המוסמכות בנוגע לבעיות
החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון המבנה
או בקבלת אישור הרשויות לתכנית הרחבה.
הכנת תכנית אדריכלית חדשה ע"י אדריכל
ומהנדס לכל המבנה והתאמתו לזכויות
הבניה הקיימות והרפורמה

–הכנת תכניות סופיות של המבנה באישור המזמין.

–הכנת תכניות מחודשות להיתר בניה והגשתם לוועדה לתכנון בניה.

–ריכוז כל התוכניות, המסמכים והטיפול מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים הנדרשים.

–התאמת תכניות אדריכליות מול דרישות הוועדה.

–ריכוז וניהול מעקב מול הגורמים המוסמכים לאישור סופי של היתר הבניה.

  • ייצוג משפטי מלא בוועדות התנגדות!
  • הכנת תכנית ברזל וקונסטרוקציה לכל דירה בהתאם לתנאי ההיתר ובחינת חלל הדירה.